Spelregels

In deze spelregels wordt verstaan onder:

 • Werkgever: een rechtspersoon, werkzaam in de culturele en creatieve sector.
 • Werknemer: een natuurlijk persoon, die voorheen als zzp’er door de werkgever werd ingehuurd en die bij werkgever in vaste dienst is getreden.
 • Salariskosten: brutosalaris van werknemer, exclusief vakantiegeld, toeslagen en overige loongerelateerde afspraken.  
 1. De regeling staat open voor werkgevers in de culturele en creatieve sector (zie SBI-code lijst). Bemiddelaars en personele dienstverleners kunnen geen aanvraag doen. 
 2. Een werkgever kan een tegemoetkoming in de salariskosten aanvragen voor een werknemer die bij werkgever in dienst is getreden voor tenminste 16 uur per week.
 3. De werknemer verrichtte in de afgelopen 12 maanden (gerekend vanaf de startdatum van de arbeidsovereenkomst) als zzp’er werkzaamheden voor de werkgever. Ofwel gedurende minimaal 2 maanden, ofwel gedurende minimaal 1 maand voor tenminste 8 uur per week.
 4. Er moet sprake zijn van een door werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen en die een looptijd heeft van minimaal 3 maanden, de wettelijke proeftijd inbegrepen. De arbeidsovereenkomst is op of na 1 juli 2022 ingegaan of gaat niet later in dan 2 maanden na de datum van aanvraag.
 5. De tegemoetkoming in de salariskosten wordt toegekend voor maximaal 12 maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.
 6. De werkgever kan voor meerdere werknemers een aanvraag indienen. Er dient dan per werknemer een aanvraag te worden gedaan. Het is niet mogelijk om meerdere aanvragen te doen voor dezelfde werknemer.
 7. De tegemoetkoming in de salariskosten bedraagt 23% van die salariskosten. De tegemoetkoming wordt door Platform ACCT berekend, vastgesteld en gecommuniceerd bij beoordeling van de aanvraag en wijzigt niet meer. 
 8. Binnen 4 weken na afloop van de periode waarop de toegekende aanvraag betrekking heeft kan de werkgever de tegemoetkoming in de salariskosten declareren door overlegging van de salarisspecificaties over die periode. Als de daadwerkelijke salariskosten meer dan 10% lager blijken te zijn dan de salariskosten zoals bij punt 7 beschreven, dan wordt de toezegging opnieuw berekend en door Platform ACCT naar beneden bijgesteld. Bij een hoger uitbetaald salaris volgt geen nieuwe berekening.
 9. Bij toekenning van de aanvraag wordt een eenmalige stimulansbeloning verstrekt van € 1.000. Deze stimulansbeloning wordt aan het begin van de volgende maand overgemaakt naar de bankrekening van de werkgever
 10. Aanvragen kunnen uitsluitend via de daartoe bedoelde website worden ingediend.
 11. Van werkgevers kan worden gevraagd om mee te werken aan, onder andere, algemeen onderzoek op het gebied van personeelsbeleid in de sector of in de eigen organisatie.
 12. Na ontvangst van de aanvraag zal deze binnen twee weken worden beoordeeld. De uitkomst (toekenning, afwijzing of nadere vragen) wordt per mail gecommuniceerd. In de toekenningsmail staan instructies voor het declareren van de salariskosten.
 13. De werkgever kan de bijdrage tot 12 weken na afloop van de aanvraagperiode declareren. Daarna vervalt de mogelijkheid om te declareren.

Het door de overheid beschikbaar gestelde stimuleringsbudget voor Zekere Zaak is beperkt. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget is.

Per kwartaal kan worden besloten Zekere Zaak te wijzigen of te stoppen.